Στρογγυλομάνια - Page 6

, 1 ΣβθΝΣλέ β βγή1βήβί1ζΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΧλδ κυΰ θθδΪ δεβμΝ ε άζπ βμΝ κυΝ ξκζ έκυΝκλΰαθυθ αδΝπαδχθέ δ – δαΰωθδ ησμΝΰδαΝ αΝ ηάηα αΝ βμΝ ’ εαδ ’ Λυε έουέΝ Νπλκ φκλΪ,ΝβΝ υηη κξά,ΝβΝ υθ λΰα έα,ΝβΝπλπ κ υπέαΝ έθαδΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝγαΝαθα έικυθΝ κΝθδεβ άέΝ ΣκΝεΪγ Ν ηάηαΝπλΫπ δμΝ -Να υγ ώ ό ο ο υ αό π ό υ οχ ω ώ κυΝ αΝ λΰα άλδαΝε λΪ ηα κμ,ΝεΪλ αμ,Νΰκυλδκτ,Ν δεα δευθ,ΝΰλΪηηα κμΝ (γαΝ εα αΰλαφ έΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ φλαΰέ μΝ πκυΝ γαΝ ίΪα δΝ κΝ υπ τγυθκμΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μ) -Να πα ου γ ζοθ δεά λΪ β εαδ πλο φολΪΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ πθΝ λΰα βλέπθΝ (Ν γαΝ εα αΰλΪφ αδΝ η Ν κΝ α ΫλδΝ κυΝ ίκβγκτΝ πκυΝ γαΝ κπκγ κτθΝκδΝυπ τγυθκδΝ πθΝ λΰα βλέπθ) -Να « υ ουθ πΪ α ο λαΰοτ δ»Ν σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λαΝ ηΫζβΝ κυΝ,φ δΪξθκθ αμΝ βΝη ΰαζτ λβΝ« ευ αζκ λκηέα»Ν λαΰκυ δκτέ -Να υ χου ο «εοζΪα υχυθ» ,Ν η Ν σξκΝ θαΝ βηδκυλΰά κυη Ν ΫθαθΝ αλδγησΝ λ εσλΝ ξ δλκπκέβ πθΝ εαλ υθΝ εαδΝ υξυθ,Ν η Ν σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λ μΝ υηη κξΫμέΝ λαί έο ε λοηάΝ ΰδαΝ αΝ ηάηα αΝ–Ν«πλπ αγζβ Ϋμ»Ν βμΝ ’ΝεαδΝ βμΝ ’ΝΛυε έκυ 6