Στρογγυλομάνια - Page 23

, 2 3 Ώρα για Ποίηση Η υ ΓαζΪαδκ,Νΰελδ,ΝΰελΪφδ δ ΠαζδΪΝφαΰπηΫθαΝγλαθέαέ ΞβζπηΫθ μΝεκυλ έθ μ, Λ λπηΫθκμΝπέθαεαμ,ΝπκυΝεαθ έμΝ θΝηπκλ έΝθαΝΰλΪο δΝ έπκ αΝπδα ΓεΫδ Ν1γΝΰεΫδ Νι λυηδεκΝπΪ πηα,ΝεαηΫθκδΝ κέξκδ,Νξαζα ηΫθαΝφυ αέ Νηάππμέέέ ΓαζΪαδκΝεαδΝΰελδΝ αδλδα ΪΝξλυηα α, βηδκυλΰδεΪΝΰελΪφδ δ θ έε μΝγλαθέα Μκθ Ϋλθ μΝεκυλ έθ μ, ΠέθαεαμΝαφδ λπηΫθκμΝ βθΝ ΫξθβΝη ΝΪ πλ μΝπδ δζδΫμέ έγκυ αΝΰ ηΪ βΝφδζΪγζκυμέ θαΝ δαελδ δεσΝ εκτλκΝξλυηαΝ ΣκέξκδΝίαηηΫθκδΝηατλκδΝ ΝαδΞΝΚαζτ λαΝΫ κΝπΪ πηαέ ΝεΪπκδαΝ βη έαΝαπσΝΪπκοβΝεαδΝελυφσμΝφπ δ ησμέ δέ ΜαρζαΤ΢αραντζε ο οί α ς σ αθή α α ή β αβ ύ α ή ιο ο ο χ ι ό έσ ο Ε ο ώ Βο ιάς ας Μα ίας ό σι σ ο ια ω ισ ό ο ίο Ε ά ος 1