Στρογγυλομάνια - Page 19

1 9 , 1 κ βΰ έΝ βθΝθέεβέΝΜ ΪΝ κΝπαδξθέ δ,ΝκδΝπαέε μΝηπκλκτθΝθαΝ αθαφΫλκυθΝΫθαΝάΝπ λδ σ λκυμΝπαέε μΝΰδαΝ δΪφκλκυμΝζσΰκυμέΝ υ ΫμΝκδΝαθαφκλΫμΝ ι Ϊακθ αδΝαπσΝ κΝΟTribunal" πκυΝ έθαδΝηέαΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝπαέε μΝπκυΝοβφέακυθΝ ΪθΝκΝ εα βΰκλκτη θκμΝ έθαδΝΫθκξκμΝάΝαγυκμέΝ΢ Νπ λέπ π βΝ θκξάμ,ΝκΝ παέε βμΝ θΝηπκλ έΝθαΝηπ δΝ κθΝζκΰαλδα ησΝ κυΝΰδαΝη λδεΫμΝηΫλ μή ηάθ μήξλσθδαΝπμΝ δηπλέαέΝ υ κέΝπκυΝ υηη Ϊ ξκυθΝ κΝΟTribunal" ζαηίΪθκυθΝΫθαΝηδελσΝπκ σΝIP ΪθΝβΝαπσφα βΝ κυμΝά αθΝ π άΝ θυΝ θΝζαηίΪθκυθΝ έπκ αΝ ΪθΝά αθΝζαθγα ηΫθβέ ΟδΝπαέε μΝΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝ δαζΫικυθΝ κθΝξαλαε άλαΝπκυΝ πδγυηκτθΝ πλδθΝι εδθά δΝ κΝπαδξθέ δέΝΟδΝξαλαε άλ μΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ μΝAD Carry, εage, Tank, τff-Tank, Support, Assasin, Fighter, Ranged, εelee, Junglers εζπέΝΜέαΝ π ΪΝ κηβηΫθβΝκηΪ αΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝπκδεδζέαΝ βλυπθέΝ ΝθέεβΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝ ευλδαλξέαΝ κΝξΪλ βΝηέαμΝκηΪ αμΝεαδΝ ζδεΪΝ βΝεα α λκφάΝ κυΝαθ έπαζκυΝΟσexus" League of Legends art ΠκζζκέΝπαέξ μΝ κυΝδoδ, κδΝκπκέκδΝεα ΫξκυθΝ εαδΝΪζζαΝ« αζΫθ α» α ξκζκτθ αδΝεαδΝη Ν βθΝ βηδκυλΰέαΝ δαφσλπθΝαπΰλαφδυθ,Νίέθ κ,Ν ηκυ δεάμέΝ Μ Ναυ άΝ βθΝηκλφάΝ ΫξθβμΝ θΝ α ξκζκτθ αδΝησθκΝ λα δ Ϋξθ μ,ΝαζζΪΝεαδΝ παΰΰ ζηα έ μΝηκυ δεκέΝ(σππμΝκδΝImagine dragons httpμ//wwwέyoutubeέcom/watchς v=YδnuZpmt2Tk) εαδΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εβθκγΫ μΝ(httpμ//wwwέyoutubeέcom/ watchςv=vzHrjτεfHPY)έ Μπ αΆ Πλσ φα αΝπλκ ΫγβεαθΝ κΝπαδξθέ δΝ αΝHonors, κΝκπκέκΝ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝοάφπθΝΰδαΝ βθΝ υθ δ φκλΪΝ κυΝ κΝπαδξθέ δέΝΜ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπαδξθδ δκτ,ΝκδΝ τηηαξκδΝηπκλκτθΝθαΝ υ κυθΝίαγηκτμΝ δηάμ,ΝσππμΝΟΦδζδεσμΟ,ΝΟ κβγβ δεσμΟΝεαδΝΟΚαζσμΝ΢υθ λΰΪ βμΟΝ θυΝκδΝ αθ έπαζκδΝηπκλκτθΝθαΝ δηά κυθΝκΝΫθαμΝ κθΝΪζζκΝπμΝΟ θ δηκμΝ θ έπαζκμΟέΝ πδπζΫκθΝ αΝranked games αθαζσΰπμΝ δμΝθέε μΝπκυΝ Ϋξ δΝΫθαμΝπαέε βμΝαθάε δΝεαδΝ βθΝεα ΪζζβζβΝίαγηέ αΝ(Divison μ Bronze,Silver,Gold,Platinum,Diamond, εαδΝChallenger ( παΰΰ ζηα έ μ)ΝέΝ πδπζΫκθΝβΝεΪγ Νίαγηέ αΝΫξ δΝεαδΝηΝ« πέπ α» , πέξΝΝSilver IV βΝBronze Iέ