Στρογγυλομάνια - Page 18

2 , L O L . . Α ΣκΝLeague of LegendsΝ(ΰθπ σΝεαδΝη Ν υθ κηκΰλαφέαΝδoδ)Ν έθαδΝΫθαΝ ίδθ κπαδξθέ δΝετBA (εultiplayer τnline Battle Arena)ΝπκυΝαθαπ τξγβε ΝεαδΝ Ε 1 Ο Ι ! βηκ δ τγβε ΝαπσΝ βθΝ αδλ έαΝRiot GamesέΝ Νπλυ βΝ ευεζκφκλέαΝαθαεκδθυγβε Ν δμΝκΝΟε πίλέκυΝβίίκ,ΝεαδΝ ευεζκφσλβ Ν πέ βηαΝ δμΝβιΝΟε πίλέκυΝβίίλέΝΣκΝ παδξθέ δΝ έθαδΝFree to Play,ΝπκυΝ βηαέθ δΝσ δΝ έθαδΝ ζ τγ λκΝεαδΝηπκλ έΝεΪπκδκμΝθαΝπαέι δΝαλε έΝθαΝΫξ δΝ κΝ παδξθέ δΝαυ σΝ ΰεα βηΫθκΝ κθΝυπκζκΰδ άΝ κυέΝ Ω σ κ,ΝυπΪλξκυθΝκδΝαθΪζκΰ μΝ πδζκΰΫμΝ κθΝπαέε βΝθαΝ αΰκλΪ δΝεΪπκδκυμΝάλπ μΝάΝεΪπκδαΝΟSkins"Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝmicro-transactionsΝΰδαΝ δΪφκλκυμΝ άλπ μΝπκυΝ έθκυθΝηδαΝ δαφκλ δεάΝσοβΝ κθΝξαλαε άλαέΝ ΢ κΝπαδξθέ δΝ κθΝΝκΫηίλδκΝ κυΝβί11Νά αθΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ π λδ σ λκδΝαπσΝγβΝ εα κηητλδαΝπαέε μΝ ΝσζκΝ κθΝ εσ ηκέΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝ Ν δαφκλ δεΫμΝΰζυ μ,Ν αθΪη αΝ Ναυ ΫμΝεαδΝ αΝ ζζβθδεΪΝαπσΝ αΝ ΫζβΝΙκυθέκυΝ βί1βέΝ πέ βμΝαπσΝ κΝΜΪλ δκΝ κυΝβί1γΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ εacΝυπκζκΰδ ΫμΝ ΣΡΟΠΟ΢ Π ΙΧΝΙ ΙΟΤ ΣκΝδeague τf δegends έθαδΝΫθαΝsession-based παδξθέ δέΝ Ναιδκζσΰβ βΝ πθΝπαδε υθΝΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ κΝηΫ κΝσλκΝίαγηκζκΰέαμΝ πδπΫ κυΝ(level)ΝεΪγ Ν πδηΫλκυμΝπαέε βΝεαδΝ τηφπθαΝη Ναυ σΝ κΝ πέπ κΝ ίλέ εκθ αδΝαυ σηα αΝπαέε μΝ ξ σθΝάΝαελδίυμΝ κΝ έ δκΝ πέπ κΝη Ν κθΝεΪγ Νπαέε βέΝΣκΝπαδξθέ δΝηπκλ έΝ άη λαΝθαΝπαδξ έΝη ΝπΫθ Ν δαφκλ δεκτμΝ λσπκυμμΝ Tutorial, Custom, Co-Op vs. AI, Normal εαδ Rankedέ  ΣκΝTutorial έθαδΝκΝ λσπκμΝπαδξθδ δκτ,ΝσπκυΝκδΝ θΫκδΝπαέε μΝεα υγτθκθ αδΝπλκμΝ κΝπλυ κΝι εέθβηαΝ κυΝπαδξθδ δκτέΝ έθαδΝηδαΝδ δπ δεάΝ υθ ηΫθβΝ υθ λέαΝπαδξθδ δκτΝσπκυΝκδΝπαέε μΝ δ Ϊ εκθ αδΝ κυμΝ ία δεκτμΝ ζΫΰξκυμΝεαδΝ σξκυμΝ κυΝπαδξθδ δκτέ  ΣκΝCustom mode πδ λΫπ δΝ κυμΝπαέε μΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝΫθαΝ δεσΝ κυμΝπαδξθέ δΝπκυΝΪζζκδΝ παέε μΝηπκλκτθΝθαΝίλκυθΝ ΝηδαΝζέ αΝΰδαΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθέΝΟδΝπαέε μΝηπκλκτθΝθαΝπλκ γΫ κυθΝ ΣκΝRanked mode έθαδΝκΝ λσπκμΝπαδξθδ δκτΝ σπκυΝηΪξκθ αδΝπαέξ μΝηΫΰδ κυΝ πδπΫ κυΝγίlvl εαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝ κυζΪξδ κθΝ1ηΝchamά pions, αζζΪΝπλδθΝι εδθά κυθΝπλΫπ δΝθαΝ πδζ ΰ έΝ κΝαλξβΰσμΝαπσΝ κθΝ δαεκηδ άΝ(ΟΝπαέε βμΝ πδζΫΰ Ν υξαέα)ΝεαδΝαυ σμΝπλΫπ δΝθαΝεΪθ δΝ bans βζα άΝθαΝαπαΰκλ τ δΝ βθΝ πδζκΰάΝ λδυθΝβλυπθΝαπσΝ κΝπαδξθέ δέΝ΢ βΝ υθΫξ δαΝ έθ αδΝβΝ υθα σ β α,Ντ λαΝαπσΝ υθ θθσβ βΝ θαΝαθ αζζΪι δμΝάλπαΝη ΝΫθαθΝΪζζκΝάλπαέΝΜ ΪΝ απσΝαυ ΪΝηπαέθκυθΝ κΝπαδξθέ δέ πλπ αγζβ ΫμΝη ΝΫζ ΰξκΝαπσΝυπκζκΰδ άΝ(bots),ΝθαΝ κλέ κυθΝ κθΝεπ δεσΝπλσ ία βμΝεαδΝ κΝηΫΰδ κΝαλδγησΝ παδε υθΝ κΝπαδξθέ δέ  ToΝCO - OP Vs Ai modeΝ έθαδΝΫθαΝgameΝ κΝκπκέκΝ παέακυθΝεαθκθδεκέΝπαέε μΝ θαθ έκθΝbotsέΝΤπΪλξ δΝ πδζκΰάΝΰδαΝ τεκζαΝάΝΰδαΝ τ εκζαΝbots,ΝβΝ ηπ δλέαΝ (experience)ΝεαδΝ κΝIP (Influence Points)Ν έθαδΝ η δπηΫθαΝ Ν ξΫ βΝη ΝεαθκθδεΪΝάΝπαδξθέ δαΝ ίαγηκζκΰέαμέ  ΢ κΝNormal modeΝκδΝέ δκδΝκδΝπαέε μΝπ λδηΫθκυθΝ βθΝαυ σηα βΝαθααά β βΝθαΝ κυμΝ αδλδΪι δΝ έ Νη Ν ΪζζκυμΝπαέε μΝ(Solo)ΝάΝπμΝηΫλκμΝηδαμΝκηΪ αμέΝΟΝ δαεκηδ άμΝ βηδκυλΰ έΝαυ σηα αΝΫθαΝπαδξθέ δΝεαδΝ πλκ παγ έΝθαΝ κΝ υηπζβλυ δΝη Ν κυμΝπαέε μΝη Ν Ϋ κδκΝ λσπκΝυ ΝεαδΝκδΝ τκΝπζ υλΫμΝθαΝΫξκυθΝαπσΝ ηίΣΝπδγαθσ β μΝθαΝε λ έ κυθέΝΟδΝθέε μΝ κυΝπαέε βΝ ΝεαθκθδεάΝζ δ κυλΰέαΝσππμΝεαδΝκδΝά μΝ ηφαθέακθ αδΝ βησ δαέ