Στρογγυλομάνια - Page 16

, 1 6 " Α 1 ε " , , , . ... " " . ΰυΝπλκ ππδεΪΝΫξπΝαΰαπά δΝ αΝΟ θδη ΟΝεαδΝπ λθΪπΝ ΫθαΝη ΰΪζκΝηΫλκμΝ βμΝηΫλαμΝηκυΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ αΝ άΝ ξ δΪακθ ΪμΝ αΞ " " . " " . , , " , " " " , . , ... , " , " . ΜπκλυΝθαΝικ ΫοπΝαλε ΫμΝυλ μ,Ν ησθκΝίζΫπκθ αμΝάΝ ξ δΪακθ αμΝ ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝΟ θδη Ο,ΝηΪζδ αΝ βΝπ λδ σ λβΝυλαΝπκυΝΫξπΝ ικ Ϋο δΝ έθαδΝιΝ υθ ξση θ μΝυλ μ,Ν βζα άΝιΝυλ μΝηΫ αΝ κΝθ λσ,Ν σππμΝζΫη Ν η έμέΝΚΪπκδκδΝηκυΝ ζΫθ ΝππμΝΫξπΝ γδ έ,ΝαζζΪΝ ΰυΝ κυμΝαπαθ ΪπΝππμΝ θΝγαΝ ηπκλκτ αΝθαΝ γδ υΝη ΝεΪ δΝ εαζτ λκΝαπσΝ αΝΟ θδη ΟέΝ Κ Γ α Γα α χ α