Στρογγυλομάνια - Page 13

, ΧδζδΪ 1 1 3 μ εου δΪ αθαηηΫθα ελα οτθ χδζδΪ Τ Έ α Γ μ αθγλυπουμ ίβ οτμέ α Ν βζ σλα βΝ έθαδΝηέαΝξξπλαΰηα δεσ β αρρΝπκυΝΫξ δΝ υθ γ έΝ θΪΝη Ν βθΝαπάΝ κυΝ τΰξλκθκυΝ αθγλυπκυέΝ έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝία δεσ λαΝΜΜ Ν εαγυμΝβΝξλά βΝ βμΝΰδαΝΫθαΝη ΰΪζκΝπκ κ σΝ έθαδΝ απαλαέ β βέΝΠαλσζκΝπκυΝβΝ βζ σλα βΝ έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝαΰαπβ ΪΝηΫ αΝ θβηΫλπ βμΝεαδΝουξαΰπΰέαμ,Ν θΝ πδ λΫπ δΝ κθΝΪθγλππκΝθαΝ πδε θ λπγ έΝεαδΝ Ν Ϊζζ μΝ βηδκυλΰδεΫμΝαπα ξκζά δμΝεαδΝ κθΝαπκεσί δΝ απσΝΪζζκυμΝ κη έμΝ βμΝαπάμΝ κυέΝ ΟδΝ πδπ υ δμΝ κυΝπαλαπΪθπΝφαδθκηΫθκυΝ θ κπέακθ αδΝ Ν δΪφκλκυμΝπαλΪΰκθ μΝ βμΝαπάμΝ κυΝ αθγλυπκυέΝ Ν βζ σλα βΝΫξ δΝπζΫκθΝ βηδκυλΰά δΝ ΫθαθΝ πδφαθ δαεσΝεαδΝαθ δπθ υηα δεσΝεσ ηκΝ κθΝ κπκέκΝεΪγ ΝαιέαΝΫξ δΝπαλαΰεπθδ έΝ κΝίπησΝ βμΝ η ΰΪζβμΝκγσθβμέΝΣσ κΝβΝ επαέ υ βΝσ κΝεαδΝβΝ πλκ ππδεάΝξξπθ υηα δεάΝ λκφάρρΝπκυΝ πδζΫΰ δΝ εαθ έμΝθαΝαθ ζά δΝαπσΝπκδεέζ μΝπβΰΫμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝ δεΪΝ κυΝελδ άλδα,ΝΫξκυθΝΫλγ δΝ Ν τ λβΝηκέλαέΝ ΢ κΝ ξκζ έκΝ αΝπαδ δΪΝαθ δη ππέακυθΝ υ εκζέ μΝ υΰεΫθ λπ βμΝαζζΪΝεαδΝυπ λεδθβ δεσ β αμ,Ν φσ κθΝ κδΝλυγηκέΝπκυΝ πδίΪζζ δΝβΝ βζ σλα βΝ έθαδΝ α γηα δεκέΝεαδΝκυ ηέαΝ ξΫ βΝΫξκυθΝη Ν βθΝ πλαΰηα δεσ β α,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ αΝπαδ δΪΝ υ εκζ τκθ αδΝθαΝεα αθκά κυθΝαζζΪΝεαδΝα υθα κτθΝ θαΝ υΰξλκθδ κτθέΝΟηκέπμΝΫξ δΝπ λδφλκθβγ έΝεαδΝβΝ αθΪΰθπ βΝίδίζέπθΝεαγυμΝεαδΝκΝΰλαπ σμΝζσΰκμέΝΣκΝ ίδίζέκΝ κΝσπκέκΝ έθαδΝΫθαΝηΫ κΝδεαθσΝθαΝ δ υλτθ δΝ εαθ έμΝ κυμΝπθ υηα δεκτμΝ κυΝκλδακθ μΝαζζΪΝεαδΝθαΝ εαζζδ λΰά δΝ κΝπθ τηαΝ κυ,ΝπζΫκθΝφαθ Ϊα δΝαθδαλσ,Ν δσ δΝβΝ βζ σλα βΝαπαδ έΝζδΰσ λκΝπθ υηα δεσΝεσπκΝ εαδΝΫ δΝκδΝπ λδ σ λκδΝπλκ δηκτθΝθαΝαθαζπγκτθΝ ηΫ πΝαυ άμέ πέ βμΝηΫ πΝ κυΝ γδ ηκτΝ βθΝ βζ σλα βΝΫξ δΝπ λδγπλδκπκδβγ έΝεαδΝΪζζβΝηέαΝ ία δεάΝαιέαΝ βθΝαπάΝ κυΝαθγλυπκυμΝβΝκδεκΰΫθ δαέΝ ΟδΝεΪπκ Νγ ληΫμ,Νΰ ηΪ μΝγαζππλάΝκδεκΰ θ δαεΫμΝ δΰηΫμΝΫξκυθΝαευλπγ έΝπζάλπμΝεαδΝΫξκυθΝ αθ δεα α αγ έΝαπσΝ αξζΫμΝ επκηπΫμΝεαδΝαθδαλΪΝ βζ κπ δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝ ΝΝΝΝΠΫλαΝαπσΝσ μΝαιέ μΝεαδΝάγβΝπαλαη λέακυη ,Ν ξΪθκυη ΝεαδΝκδΝέ δκδΝ υθα σ β μΝεαδΝ ιδσ β μΝ κυΝ ξαλαε άλαΝεαδΝ κυΝπθ τηα σμΝηαμέΝΜΫ αΝαπσΝ βθΝ βζ σλα βΝκδΝπζβλκφκλέ μΝπκυΝζαηίΪθκυη Ν έθαδΝ ζ δοΫμΝεαδΝη λδεΫμΝφκλΫμ,Ν φαζηΫθ μέΝ΢ α δαεΪΝ απκηαελυθσηα ΝαπσΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝεα Ϊλ β βΝ εαδΝ βθΝπλσ ζβοβΝ ι δ δε υηΫθπθΝΰθυ πθ,ΝζσΰπΝ βμΝα υθαηέαμΝπκυΝ έξθκυη ΝπζΫκθΝ κΝθαΝ ηίαγτθκυη Ν βθΝκυ έαΝ πθΝσ πθΝαεκτη ΝεαδΝθαΝ δαξ δλδ κτη ΝΫθαΝπδκΝπκζτπζκεκΝπζβλκφκλδαεσΝ υζδεσέΝ υ σΝ Ν υθ υα ησΝη Ν Ν υ υα ησΝη Ν βθΝ πέ βΝεαδΝ βθΝ αξ έαΝ θαζζαΰάΝ πθΝεαθαζδυθΝηαμΝ εαγδ ΪΝαθέεαθκυμΝθαΝπαλαεκζκυγά κυη ΝηδαΝπδκΝ εα αλ δ ηΫθβΝεαδΝ πδηκλφπ δεάΝ βζ κπ δεάΝ επκηπάΝ εαδΝ κΝ ΫζκμΝθαΝΫξκυη ΝπζάλβΝ πέΰθπ βΝσ πθΝ έ αη ΝεαδΝαεκτ αη έΝΜ α λ πσηα Ν Ν αθγλυπκυμΝΪίκυζκυμΝξπλέμΝεαηέαΝΰθυ βΝ π λέΝ Ϋξθβμ,Νφδζκ κφέαμ,Νζκΰκ ξθέαμΝεαδΝ ΰ θδεΪΝαδ γβ δεάμΝεαζζδΫλΰ δαμέΝΓδθσηα Ν ε θκέΝΪθγλππκδΝξπλέμΝκλΪηα αΝεαδΝ ξΫ δα,Ν α αγ έμΝ ΝηδαΝαπζάΝεκυίΫθ αΝη ΝεΪπκδκθΝ ΪζζκΝαζζΪΝεαδΝαεσηβΝπμΝπλκμΝ κθΝέ δκΝηαμΝ κθΝ αυ σ,Ν φσ κθΝξπλέμΝ δμΝπαλαπΪθπΝ ΰθυ δμ-αλ ΫμΝα υθα κτη ΝθαΝ ιβΰά κυη Ν ηΪμΝ κυμΝέ δκυμ,Νπσ κΝηΪζζκθΝθαΝ ληβθ τ κυη Ν κθΝεσ ηκΝΰτλπΝηαμέΝ πδπζΫκθ,Ϋξκυη ΝξΪ δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ εα αθκκτη ΝΫθαΝΰλαπ σΝε έη θκΝξπλέμΝ υ εκζέαΝεαδΝθαΝαπκεπ δεκπκδκτη ΝελυφΪΝ θκάηα α,ΝεαγυμΝκδΝθκβ δεκέΝηαμΝηβξαθδ ηκέΝ ΫξκυθΝα λαθκπκδβγ έΝζσΰπΝ βμΝΪεκπβμΝ πζβλκφκλέαμΝπκυΝζαηίΪθκυη ΝηΫ πΝ βμΝ βζ σλα βμ,ΝξπλέμΝθαΝξλ δαασηα Ν βθΝ δ α δεα έαΝ βμΝ εΫοβμέ ΣΫζκμΝαθΝαθαζκΰδ κτη ΝσζαΝ αΝ παλαπΪθπ, δαπδ υθκυη ΝππμΝ αθΝ κθ σ β μΝξΪθκυη Ν βθΝ αυ σ β ΪΝηαμέΝ πσΝ Ϋε μΝπζβλκφκλδυθ,Ν έθαδΝ τεκζκΝθαΝ η α λαπκτη Ν Νγτηα αΝ εη Ϊζζ υ βμΝ εαδΝξ δλαΰυΰβ βμέΝΓδθσηα Ν παγβ δεκπκδβηΫθκδΝ Ϋε μΝεαδΝ έθαδΝπδγαθσΝ θαΝυπβλ κτη Νη ΝΫηη κΝβΝΪη κΝ λσπκ, υηφΫλκθ αΝεαδ αθ δζάο δμΝπκυΝ κτ ΝεαθΝΫξκυη Ναθαζκΰδ έέ υθ αμΝίΫίαδαΝ ΝηέαΝ πκξάΝπκυΝ ξαλαε βλέα αδΝαπσΝΫθαΝ ξθκελα δεσΝ πθ τηαΝ έΰκυλαΝ έθαδΝ τ εκζκμΝκΝ π λδκλδ ησμΝ βμΝ βζ σλα βμΝ ΝεΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθαΝπζαέ δαΝεαδΝβΝαθ δεα Ϊ α άΝ βμΝαπσΝΪζζ μΝα ξκζέ μ,ΝπαλσζαΝαυ ΪΝ σηπμΝ έθαδΝεαδΝαπαλαέ β κμΝΰδαΝ βθΝ δ ε έεβ βΝ θσμΝυΰδκτμΝεαδΝ πδεκ κηβ δεκτΝ λσπκυΝαιδκπκδά βμΝ κυΝ ζ τγ λκυΝ ξλσθκυ,ΝκΝκπκέκμΝίλέ ε αδΝ έΰκυλαΝηαελδΪΝ απσΝ βθΝ βζ σλα βέ ρα απ α α παραμ ρ μ μ , α α α αρα ρα α π μα μα