Στρογγυλομάνια - Page 10

, 1 1 0 Ο εαγβη λδθσμ αΰυθαμ ωθ ηαγβ υθ Καθ έμΝ θΝ έπ Νσ δΝγαΝά αθΝ τεκζκΝΰδαΝ κθΝ τΰξλκθκΝ ηαγβ άΝθαΝαθ απ ιΫζγ δΝ δμΝαθαλέγηβ μΝ απαδ ά δμΝ βμΝεαγβη λδθάμΝ κυΝαπάμ,ΝαζζΪΝκτ Νσ δΝ γαΝά αθΝεαδΝ σ κΝ τ εκζκέ θΝεαδΝ κΝ ξκζ έκΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ έθαδΝαυ σΝ κΝκπκέκΝγαΝΫ δθ Νεαθ έμΝπ λδ σ λκΝίΪλκμ,Ν δμΝ ηΫλ μΝηαμΝβΝδ δπ δεάΝ επαέ υ β,Ν αΝφλκθ δ άλδαΝ ΫξκυθΝΰέθ δΝΫθαΝ« ξκζ έκ»ΝπκυΝ λαΝπμΝπλσ υπκΝ κυΝ εαθκθδεκτέΝ υ σΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝκΝηαγβ άμΝθαΝ ηβθΝιΫλ δΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ υ δΝπ λδ σ λβΝ πλκ κξάΝπζΫκθΝεαδΝΰδαΝπκυΝθαΝ δαίΪ δΝ(ΰδαΝ κΝ φλκθ δ άλδκΝάΝΰδαΝ κΝ ξκζ έκ)έΝ έθ δΝεαγβη λδθΪΝηδαΝ α ζ έπ βΝηΪξβΝη Ν κΝθΫκΝ επαδ υ δεσΝ τ βηα,Ν δμΝ δΪφκλ μΝυπκξλ υ δμΝ κυΝεαδΝ κθΝέ δκΝ κυΝ κθΝ αυ σΝΰδαΝθαΝπλκζΪί δΝθαΝαεκζκυγά δΝ κυμΝ απαδ κτη θκυμΝλυγηκτμέΝ Ξ εδθΪ δΝ βΝηΫλαΝ κυΝη Ν κΝ ξκζ έκΝπαζ τκθ αμΝθαΝ αφκηκδυ δΝσ κΝ κΝ υθα σθΝπ λδ σ λ μΝΰθυ δμ,Ν εα σπδθΝ λΫφ αδΝ κΝφλκθ δ άλδκΝΰδαΝθαΝ κθΝ εα υγτθ δΝ κΝ π σΝ λσπκΝ δαίΪ ηα κμΝεαδΝθαΝ κυΝ ιβΰά δΝσ αΝΫη δθαθΝθαΝπζαθυθ αδΝηπ λ ηΫθαΝ κΝηυαζσΝ κυΝαπσΝ κΝ ξκζ έκέΝ΢ βΝ υθΫξ δαΝΰυλέα δΝ πέ δΝπλκ παγυθ αμΝθαΝαθ αΰπθδ έΝ κΝξλσθκΝεαδΝ θαΝπλκζΪί δΝθαΝπλκ κδηα έΝΰδαΝηδαΝαεσηαΝηΫλα,Ν ΰδαΝΫθαθΝαεσηαΝαΰυθαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝφ Ϊ δΝ κΝ σξκΝ κυέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΝΌζβΝαυ άΝβΝουξκφγσλαΝ δα δεα έαΝπλκεαζ έΝ κΝ ηαγβ άΝΪΰξκμ,ΝφσίκΝαζζΪΝεαδΝ κθΝκ βΰ έΝ κΝθαΝ δαίΪα δΝξπλέμΝκυ δα δεΪΝθαΝηαγαέθ δέΝ Κα αζάΰ δΝθαΝ«παπαΰαζέα δ»ΝξπλέμΝθαΝεα αθκ έΝεαδΝ αυ σΝΫξ δΝαλθβ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βΝη Ϋπ δ αΝ ξκζδεάΝπκλ έαΝ κυέΝΝδυγ δΝ παλαδ βηΫθκμΝεαδΝβ βηΫθκμΝπλδθΝ αεσηαΝεΪθ δΝ βθΝπλκ πΪγ δΪΝ κυΝ θυΝ κΝππμΝκΝέ δκμΝθδυγ δ,ΝβΝουξδεάΝ κυΝ δΪγ βΝ βζα άΝΫλξ αδΝ ζ υ αέαΝεαδΝηκδΪα δΝπζΫκθΝ α άηαθ βΝηπλκ ΪΝ αΝσ αΝΫξ δΝ εΪθ δέΝ λέ ε αδΝ υθΫξ δαΝ ΝηδαΝ εα Ϊ α βΝ ΰλάΰκλ βμΝπκυΝαΰΰέα δΝ βθΝπαλΪθκδαέΝ υ σΝίΫίαδαΝ φσ κθΝ κθΝ δαζτ δΝ π λδεΪΝαπκ υπυθ αδΝ εαδΝ βΝ κυζ δΪΝ κυέΝ δΝθδυγκθ αμΝ υθΫξ δαΝ ιαθ ζβηΫθκμΝπατ δΝθαΝηαγαέθ δΝεαδΝ απζΪΝυπΪλξ δΝ αζαθ υση θκμΝ Ν σ αΝπλΫπ δΝθαΝεΪθ δΝεαδΝ Νσ αΝγΫζ δΝ θαΝΰέθκυθέΝΞ ξθΪ δΝ κΝ σξκΝ κυΝεαδΝ θΝ δαφΫλ δΝπζΫκθΝ Ν έπκ αΝαπσΝ κυμΝπαλα πηΫθκυμ,Ν ιαθ ζβηΫθκυμΝ εαδΝ υπκπκδβηΫθκυμΝ θάζδε μΝ βμΝ πκξάμΝ κυέΝ Μα α α έ ια Κο ούρη μα παρα μ α μ πρ α πρ π μα