ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A | Page 2

ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ | Naturefriends Greece Επιχειρθςιακόσ, Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ 2018 – 2022 «Ψο μζλλον ανικει ςε αυτοφσ που το προετοιμάηουν ςιμερα…» Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ | Naturefriends Greece Ανκζων 72, 124 61, Χαϊδάρι Ψθλ: +30 215 5257408 Mail: [email protected] | [email protected] ΑΦΠ: 997557187 | ΔΣΩ Αιγάλεω Νομικι Μορφι: Υανελλαδικό Χωματείο | Αρ. Μθτρώου Ειρθν. Ακθνών: 30425/2014 Μθτρώο Ρολιτιςτικών Φορζων του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (ΑΠ Φορζα: 3358) ΥΚΙ – PIC/LEAR: 920569092 Τράπεηα EUROBANK ΙΒΑΝ: GR93 0260 0660 0008 0020 0670 303 Copyright 2018 Επιτρζπεται θ αναδθμοςίευςθ, θ διακίνθςθ, θ προϊκθςθ και θ ανατφπωςθ του εντφπου με υποχρεωτικι αναφορά ςτθν πθγι. ISBN 978-618-82830-4-6 2