ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.1 - GREEK - Letter - Global Civil Society on WTO

ισ ο ή ς α όσ ιας οι ίας ο ι ώ σ ι ά Α έ α ο α όσ ιο Ο α ισ ού ο ίο ος ο Μ ουέ ος Άι ες, 6 Ο β ίο 2017 Α α οί έ ο Πα όσ ιο Ο α ισ ού ι ή σύ ο ο Δεκε β ίου - ο ίο 7 ΠΟ , άφο ς 300 ο α ώσ ις ώ ς α όσ ιας οι ίας ο ι ώ , α ό ο οσ ού ά ς α ο ύ ια α θ ώ α ό ό ο ο όσ ο, σ ια α α ύσ ις ια ο Πα όσ ιο Ο α ισ ό ο ίο ΠΟ ος ο ο έ ος Άι ς, - β ίο . Α σ ού ο οέ α αι ιέ ο ια ι ί αι ο ίο », α ό ο ο ιάσ ο αϊ ό ι 1 . φισ ά α ό θέσ ασίας αι α ά έ ι ο ι ή σύ ισσό ο σ ι ά α α ά έα α ή σ αί σ ι έο , α σ ού ο ΠΟ ο ιο ς, σ ι α βα ο ο. α έ α ά ια βαθύ α ί ο ο ο έ ς οσι ύ α ό ισα α α ό ώ ο ς ί α α ο ί σ α ή α ού ο ις θέσ ις άσ ς ς 17 ο έ έο ια β ό ισσό ι ά ι ή ς α ό 1 ώ ς, ις σ ι ό ς ά σ MC σ ο ό ι ο ισ έ α έ ο ο ασία ο « θέ α ος α ό ί ο σα α ά ήσ έ ς ια Α ιφό ο Α ο ΠΟ ο ι ού ο ι ή α α ής ιο ίας 2 ά , Οι ο ί ς σ ό ο ο όσ ο έ σα σαφή ύ α α σ ις β ήσ ις ό ι οι ισ ύο ς α ό ς ς α όσ ιας οι ο ο ίας, σ ι α βα ο έ α όσ ι ο ι ώ α ό , έ ο ι ι ώσ ι α ισό α αι άφ σα ά α ο ές φ ές ώ ς. ώς, α ού α έ ο ΠΟ α άσο α ή α ι ή αι α άβο α οφάσ ις ο θα ι έ ο σ ο α όσ ιο ο ι ό σύσ α α σ βά ι, α ί α ιο ίσ ι, οι ή ία αι α ά . Πα α ά α ο σιά ο σ θού σ ο ΠΟ :  Π ο άσ ις σ ι ά α ο ισ ούς.  Π ο άσ ις ια ο σ φέ ο ος.  α ι ές ι ο ήσ α ο ο θού α  Ή θ ώ α α ιο  Οι ι οί α ό ια ία.  ά ι α ά άθος α έ α: Η ις α σ ί ς ας σ ο ο ι ό ιο ισ ό ο ις ια ι έ ο θώσο ς έ ι α ύ ο ι ό ι ά α α ό ο θα θέ α α ο σ ό ιο αι ο α ί ίο φα ο ής αι ό ο ς σ ι ώσ ού αι ή θα έ ι α θ ι ή ο οθ σία αι ο ς ς ύθ ισ ς ο όσιο α ι ία ο α οθα ύ ο α ί σ α ό ις ούσι ς ώ ς, α ά σ ις φ ές ώ ς α α α θού . ο ς α ώς φισ ά ο ς α ό ς ο ΠΟ , ό ι α ο ς ί ο . α ώσο ο αιό α σ ισι ισ ι ή ασφά ια αι σ ισι ισ ι ή ς ι ίας ια ις α α ια ές ο ι ι ές. ό ιο Ο ισ έ ς έ ς ο άσ ις ο ι ού ο ίο έ ο ί ι σ ο ΠΟ ο ασ έ ο ό ο. Οι οσ ι ές σ ά α ο ύ ο ις ο άσ ις ο ς σ ο αίσιο ο ο ι ού ο ίο ο ί αι α α αί ς ια α θέ σ ς α ά ς έσ ς ύ α ς ι ώ αι σαί ι ι ήσ . Ωσ όσο, οι ί αι ι ό ο ιθα ό α ί αι σ θέσ α α α ί ο αι ις ά ς ο θ ι ές αι ί ς, οι ο οί ς α ο α βά ο α οφέ ς ί α ας, ισ ο ι ώ ι ο ήσ , ς ο ο ι ής οό ο , ς ισ ής ο ο ής ο οσ ί αι α ό ο ά ος αι ός σ σ ή α ος ο ι ώ α ό ο έ ι σ α θ ί ια α ούς αι ο ς ι ό ο ς ο ς. Οι βασι ές ια ά ις ο άσ ι α βά ο α σ ο ι ό ί ο, ς ο ι ής α ο σίας σ ώ α, οϊό , α α ο ύσ ις ια ύθ ισ ιασ ο ια α αί σ ο ισ ι ού α οι ού ώ ι α σ ις όσι ς σ φια ά ο ύ α α α σ βά ο σ θ ι ή α ό σ α αι ήσ ά σ σ ο ια ώ ώ αφο ώ ο έ βάσ ις. ά ι α φο ο ο ι ή βάσ , σ α ια σ φό , αι α α έ ας οι ο ίθ σ ο ή ο έ ί φια ώ ο ύσ ις ια ο ι ός ό ος α α α α οσια ά