Metropolis - Oświetlenie SC_oswietlenie_pl_web

OŚWIETLENIE Oświetlenie Przestrzeni Publicznej – kosztowny kłopot Samorządów Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy jest jednym z podstawowych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych wykonywanych na rzecz lokalnej społeczności. Jak pokazują statystyki i raporty z licznych kontroli NIK, koszty realizacji tego obowiązku stanowią istotną część budżetów samorządów. W zależności od wielkości i specyfiki danej miejscowości wydatki te mogą sięgać nawet kilku procent ich budżetu. Jak skutecznie wykorzystać rewolucję technologiczną związaną z oświetleniem LED? Zmiana starych typów lamp wyładowczych na nowoczesne oprawy LED to przede wszystkim duża oszczędność, ale również otwarcie drogi do dalszych zmian rozwojowych w technologii oświetlenia. Sama zmiana typu lamp prowadzi do oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej na poziomie około 40%. Zastosowanie technologii półprzewodnikowych otwiera możliwości bezstratnej i płynnej regulacji natężenia światła oraz diagnostyki i kontroli lamp. To pozwala na budowę sieci i systemów oświetleniowych z zastosowaniem inteligentnych metod i algorytmów regulacji natężenia oświetlenia oraz planowania i optymalizacji prac konserwacyjnych. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie ponad 70% oszczędności kosztów oświetlenia. W ślad za obniżeniem zużycia energii elektrycznej, idzie oczywiście redukcja emisji CO2 – co w aspekcie ekologii i komfortu życia mieszkańców daje dodatkowe, pozaekonomiczne korzyści. Wniosek: Planując modernizację systemów oświetleniowych dla osiągnięcia imponujących oszczędności i nowych niedostępnych dotychczas funkcjonalności, trzeba myśleć nie tylko o wymianie opraw. Kluczowe jest budowanie kompleksowych, nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem. DLACZEGO NIE OSZCZĘDZAMY, JEŻELI ROZWIĄZANIA SĄ DOSTĘPNE NA WYCIAGNIĘCIE RĘKI? Metropolis Oświetlenie – to otwarty system Zarządzania Oświetleniem Przestrzeni Publicznej Jest to kompleksowe rozwiązanie, zbudowane z wykorzystaniem komponentów wiodących produ- centów opraw oświetleniowych oraz zintegro- wanego centralnego systemu zarządzania i monito- rowania oświetlenia miejskiego. Obejmuje ono adaptacyjne zarządzanie oświetleniem ulicznym i parkowym LED z wykorzystaniem zarówno trans- misji bezprzewodowej (GSM/LTE/Lora/ ZIGBEE etc.), jak i z użyciem technologii PLC. System umożliwia zarzadzanie poszczególnymi oprawami, tworzenie grup opraw i dedykowanych dla nich scenariuszy z wykorzystaniem zarówno sensorów ruchu, jak i działania w trybie autonomicznym (dopaso- wywanie intensywności świecenia latarni na podstawie danych z czujników natężenia światła otoczenia). Architektura systemu zapewnia możliwość integracji zarówno z istniejącymi już podsys- temami, jak również otwartość na przyszłe rozbu- dowy z wykorzystaniem szerokiej oferty opraw oświetleniowych różnych producentów.